قوانین و مقررات

  • تسویه حساب کالای فروخته شده همزمان با تحویل کالا به مشتری یا نماینده وی انجام می شود .
  • هزینه های حمل و نقل بر اساس وزن محموله و مسافت ، با حمل کننده توافق خواهد شد و مشتری موظف به پرداخت آن می باشد .
  • برای تمامی فاکتور های صادره ، مبلغ مالیات ارزش افزوده به حساب مشتری منظور و در فاکتور قید خواهد شد .
  • کلیه محصولات فروخته شده تا تسویه حساب کامل ، نزد مشتری امانت می باشد و مشتری مکلف به حفظ امانت و رعایت قوانین جاری کشور می باشد .
  • مسئولیت انتخاب وسیله حمل ، بارگیری ،  حمل و تخلیه کالا به عهده مشتری می باشد .